Aνακοινώσεις

Τρίτη, 27 Αυγούστου 2013

Μετατάξεις: Θα παρανομήσει, τελικά, το Υ.ΠΑΙ.Θ.;

Δημητρακόπουλος Γιώργος
 
Πρόεδρος του Συλλόγου της Νίκαιας
 

Μετατάξεις: Θα παρανομήσει, τελικά, το Υ.ΠΑΙ.Θ.;
Ενώ ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας και αναμένεται (τις προσεχείς ημέρες) η Υπουργική Απόφαση με την έκδοση των αποτελεσμάτων, αναπάντητα παραμένουν πολλά ερωτήματα παρά την έκδοση του ενημερωτικού σημειώματος από την πλευρά του Υ.ΠΑΙ.Θ… Το δελτίο τύπου που εξέδωσε όχι μόνο δεν έλυσε τις απορίες των συναδέλφων αλλά σε κάποιες περιπτώσεις συσκότισε περαιτέρω το θολό - ούτως ή άλλως - τοπίο των υποχρεωτικών μετατάξεων. Με το παρόν σημείωμα θα επιχειρήσουμε εκ νέου, την ύστατη στιγμή, να τοποθετηθούμε - με βάση την ισχύουσα νομοθεσία – για τη διαδικασία των μετατάξεων που βρίσκεται σε εξέλιξη…   
1.    Με ποια διαδικασία θα μεταταχθούν οι συνάδελφοι στην Π.Ε.;
Έχουμε αναδείξει και σε άλλα σημειώματά μας τόσο την προχειρότητα με την οποία προχωρεί η διαδικασία των υποχρεωτικών μετατάξεων αλλά και προβληματισμούς που εγείρονται για τη νομιμότητα συγκεκριμένων ενεργειών από την πλευρά της Πολιτικής Ηγεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ.. Σταχυολογούμε εδώ τις αιτιάσεις μας:
Α) Μετατάξεις δίχως τη σύμπραξη των Υπηρεσιακών Συμβουλίων!
Η Πολιτική Ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. «απαλλάχθηκε» (για το σχολικό έτος 2013-2014) από τις διατάξεις του Ν. 3848/10, σύμφωνα με τις οποίες τα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ και το ΚΥΣΠΕ/ΚΥΣΔΕ γνωμοδοτούν για τα κενά και τις υπεραριθμίες των εκπαιδευτικών, ψηφίζοντας διάταξη όπου η σχετική απόφαση λαμβάνεται από τον Υπουργό, ύστερα από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού (άρθρο 82, παρ. 11 του Ν. 4172/13). Όπως είναι φανερό αυτή η διάταξη αφορά μόνο στον ποσοτικό προσδιορισμό των κενών και των υπεραριθμιών και όχι στη διαδικασία που ακολουθείται κατά τις διοικητικές πράξεις που απαιτούνται στις υπηρεσιακές μεταβολές  (π.χ. μετατάξεις).
Σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα (Ν. 3528/07): «Μετάταξη υπαλλήλου σε κενή θέση άλλου κλάδου της ίδιας κατηγορίας του ίδιου Υπουργείου ή της ίδιας δημόσιας υπηρεσίας ή του ίδιου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου αντίστοιχα, επιτρέπεται είτε με πρωτοβουλία της υπηρεσίας (σ.σ. υποχρεωτικές μετατάξεις) είτε μετά από αίτηση του υπαλλήλου, ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου του κλάδου στον οποίο μετατάσσεται (άρθρο 69, παρ. 1).
Υπενθυμίζουμε, επίσης, ότι για τις μετατάξεις εκπαιδευτικών απαιτείται γνωμοδότηση του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου (άρθρα 17 και 18 του Π.Δτος 1/2003).
Αλήθεια, πώς η Πολιτική Ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. αντιπαρέρχεται τις συγκεκριμένες διατάξεις; Είναι έτοιμη να αναλάβει τις ευθύνες της για την αναστάτωση που θα προκληθεί στα σχολεία αν οι εκπαιδευτικοί προσφύγουν στα αρμόδια δικαστήρια; Είναι δυνατόν στη σημερινή οικονομική συγκυρία να ωθούνται οι εργαζόμενοι σε τέτοιες κινήσεις για να υπερασπιστούν τα συμφέροντά τους; Τι θέλει να αποφύγει ακολουθώντας αυτή τη διαδικασία; Μήπως τον έλεγχο που (οφείλουν να) ασκούν τα Αιρετά Μέλη των Συμβουλίων;
Β)  Με ποιον αξιολογικό πίνακα θα γίνουν οι μετατάξεις στην Π.Ε.;
Παραθέτουμε τη διάταξη που καθορίζει τη διαδικασία:
«…με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται ο αριθμός των εκπαιδευτικών, ανά ειδικότητα και Διεύθυνση Εκπαίδευσης, που υποχρεωτικά μετατάσσονται στις οριζόμενες στην ίδια απόφαση κενές ή συνιστώμενες με την πράξη μετάταξης θέσεις εκπαιδευτικού ή διοικητικού προσωπικού, συναφούς ή μη κλάδου της ίδιας κατηγορίας, με το βαθμό και το Μ.Κ. που κατέχουν, σε υπηρεσίες ή φορείς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με ταυτόχρονη κατάργηση ισάριθμων κενών ή κενούμενων, εφόσον δεν υπάρχουν, οργανικών θέσεων της αυτής ανώτερης ή και κατώτερης κατηγορίας. Με την ίδια απόφαση καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να υποβάλουν σχετική αίτηση προτίμησης. Επί των αιτηθέντων εκπαιδευτικών συντάσσεται αξιολογικός πίνακας κατάταξης με βάση τα κάτωθι κριτήρια: α) συνολική προϋπηρεσία, β) οικογενειακοί λόγοι, γ) συνθήκες διαβίωσης στις έδρες των σχολείων που υπηρέτησαν, δ) κατοχή επιπλέον πτυχίου, ε) κατοχή μεταπτυχιακού και στ) κατοχή διδακτορικού. Ο συνολικός υπολογισμός των μορίων γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 16 του π.δ. 50/1996 (Α΄ 45), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η κατοχή κάθε επιπλέον πτυχίου ΑΕΙ αποτιμάται με 5 μονάδες, κάθε μεταπτυχιακού με 7 μονάδες και κάθε διδακτορικού με 14 μονάδες. Με βάση την κατάταξη στον ανωτέρω αξιολογικό πίνακα, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι εκπαιδευτικοί μετατάσσονται υποχρεωτικά» (άρθρο 82, παρ. 11 του Ν. 4172/13, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 73 του Ν. 4174/13).
Σύμφωνα με τα παραπάνω είναι ηλίου φαεινότερο ότι οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση μετάταξης κατατάσσονται σε ενιαίο πίνακα (με ισχύ σε ολόκληρη την επικράτεια) και μετατάσσονται σύμφωνα με τις δηλωθείσες προτιμήσεις τους. Εγείρεται, λοιπόν, προβληματισμός για το αν έχει νομική βάση αυτό που αναγράφεται στο δελτίο τύπου του Υ.ΠΑΙ.Θ. ότι, δηλαδή, προηγούνται οι εκπαιδευτικοί της ίδιας Διεύθυνσης, έπονται οι ανήκοντες στην ίδια Περιφερειακή Διεύθυνση και ακολουθούν οι εκτός αυτής. Μπορεί να είναι αυτή η πολιτική βούληση του Υ.ΠΑΙ.Θ., αλλά έπρεπε να εκφραστεί ρητά στο ως άνω νομοθέτημα και, πάντως, με δελτίο τύπου δεν τροποποιείται ο προαναφερόμενη διάταξη!
2.    Οργανικά ή λειτουργικά τα κενά στην Π.Ε.;
Εκ του περισσού η διευκρίνιση από το Υ.ΠΑΙ.Θ., καθότι οι διορισμοί και οι μετατάξεις γίνονται μόνο σε νομοθετημένες οργανικές θέσεις. Επισημαίνουμε για μια ακόμη φορά ότι οι οργανικές θέσεις νοούνται αφηρημένες και κάθε συνάδελφος που διορίζεται ή μετατάσσεται καταλαμβάνει μία από το σύνολο των οργανικών θέσεων της χώρας που αντιστοιχούν σε αυτή την Κατηγορία και τον Κλάδο/Ειδικότητα. Οι συνάδελφοι, λοιπόν, που θα μεταταχθούν στην Π.Ε., θα καταλάβουν οργανικές θέσεις τοποθετούμενοι προσωρινά σε σχολικές μονάδες για τη φετινή σχολική χρονιά (2013-2014) και οριστικά την επόμενη σχολική χρονιά.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Ο υπάλληλος αποκτά την - αφηρημένη - οργανική θέση με το διορισμό ή τη μετάταξη ενώ την υπηρεσιακή θέση με την τοποθέτηση ή τη μετάθεση. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό που δεν διευκρίνισε και δεν δεσμεύτηκε το Υ.ΠΑΙ.Θ είναι για το αν θα συνεχιστεί η λειτουργία με εθνικούς πόρους - αν όχι με τη χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ - των σχολείων με ΕΑΕΠ και μετά το 2015. Αυτό έχει μεγάλη σημασία, καθότι σε διαφορετική περίπτωση θα δημιουργηθούν στρατιές υπεραρίθμων (στις συγκεκριμένες ειδικότητες) στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση αυτή τη φορά.
3.   Ποιες επιπτώσεις έχει στους συναδέλφους ειδικοτήτων της Πρωτοβάθμιας η διαδικασία των υποχρεωτικών μετατάξεων, όπως αυτή περιγράφεται παραπάνω;
Αναδείξαμε και σε προηγούμενο σημείωμά μας τις συνέπειες που έχει η διαδικασία αυτή στους συναδέλφους των ειδικοτήτων (Φυσικής Αγωγής, Αγγλικών, Μουσικής) που υπηρετούν με οργανική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Επικεντρωνόμαστε σε αυτούς τους συναδέλφους που είχαν υποβάλει αίτηση μετάθεσης από Περιοχή σε Περιοχή τον περασμένο Νοέμβριο και δεν ικανοποιήθηκαν, καθώς και σε όσους παρέμειναν στη Διάθεση των κατά τόπους ΠΥΣΠΕ.  
Α) Μεταθέσεις από Περιοχή σε Περιοχή
Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αν είχαν νομοθετηθεί εγκαίρως οι οργανικές θέσεις τότε ένα μεγάλο μέρος των συναδέλφων που υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια στις παραπάνω ειδικότητες και είχαν αιτηθεί μετάθεση θα είχε μετακινηθεί στον τόπο προτίμησής του, κάτι που άλλωστε είναι αναφαίρετο δικαίωμά του. Η καθυστέρηση αυτή αποτελεί ευθύνη της Πολιτείας και δεν είναι δυνατόν να καταβάλλουν για το λόγο αυτό οι εργαζόμενοι προσωπικό και οικογενειακό κόστος. Από τη στιγμή, όμως που - έστω και καθυστερημένα - το Υ.ΠΑΙ.Θ. αποφάσισε να συστήσει νέες οργανικές, τότε οφείλει να δώσει τη δυνατότητα της μετάθεσης σε αυτούς τους συναδέλφους. Η διαδικασία αυτή δεν είναι χρονοβόρα, αφού τα μόρια των συναδέλφων είναι περασμένα στο σύστημα και το μόνο που μένει είναι να «τρέξει» το πρόγραμμα των μεταθέσεων!
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι συμπληρωματικές μεταθέσεις από Περιοχή σε Περιοχή δεν επηρεάζουν το συνολικό αριθμό των μετατάξεων από τη Δευτεροβάθμια αλλά μεταβάλλουν μόνο τον αριθμό ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
Β) Συνάδελφοι που τελούν στη Διάθεση των ΠΥΣΠΕ
Το ίδιο σκεπτικό, αναλογικά, ισχύει και για τους συναδέλφους των προαναφερόμενων ειδικοτήτων που παρέμειναν στη Διάθεση των ΠΥΣΠΕ. 
4.    Αντί επιλόγου…
Τελειώνοντας, θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι μόνο φήμες αυτά που ακούστηκαν για κατάργηση χιλιάδων οργανικών θέσεων στην Π.Ε. σε αντιστάθμισμα των μετατάξεων από τη Δευτεροβάθμια. Εκεί, στη ΔΟΕ, υπάρχει κανείς;
Κυριακή 25 Αυγούστου 2013

Δεν υπάρχουν σχόλια: