Aνακοινώσεις

Τρίτη, 23 Ιουλίου 2013

ΤΟ ΑΡΘΡΟ 82 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΟΥΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ: με κόκκινο γίνονται επισημάνσεις, με μωβ οι προσθήκες της τροπολογίας και με μπλε οι ερμηνείες και τα σχόλια

Άρθρο  82
1.      Οι κάτωθι ειδικότητες των αντίστοιχων κλάδων και κατηγοριών του προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως και το σύνολο των κατεχόμενων από το προσωπικό αυτό οργανικών θέσεων καταργούνται:
ΠΕ12.12 - Μηχανικοί Κλωστοϋφαντουργίας, ΠΕ14.01 – Ιατροί, ΠΕ14.02 – Οδοντίατροι, ΠΕ14.03 – Φαρμακοποιοί, ΠΕ14.06 – Νοσηλευτές, ΠΕ17.09 - Τεχνικοί ιατρικών οργάνων, ΠΕ17.13 - Τεχνολόγοι Μουσικής Τεχνολογίας, ΠΕ18.01 - Γραφικών τεχνών, ΠΕ18.04 – Αισθητικής, ΠΕ18.05- Κομμωτικής, ΠΕ18.07 - Ιατρικών εργαστηρίων, ΠΕ18.08 – Οδοντοτεχνικής, ΠΕ18.09 - Κοινωνικής εργασίας, ΠΕ18.10 – Νοσηλευτικής, ΠΕ18.11 – Μαιευτικής, ΠΕ18.20 – Κλωστοϋφαντουργίας, ΠΕ18.21 - Ραδιολογίας-ακτινολογίας, ΠΕ18.24 – Εργασιοθεραπείας, ΠΕ18.25 – Φυσιοθεραπείας, ΠΕ18.26 – Γραφιστικής, ΠΕ18.27 – Διακοσμητικής, ΠΕ18.29 – Φωτογραφίας, ΠΕ18.33 – Βρεφονηπιοκόμοι, ΠΕ18.37 - Δημόσιας υγιεινής, ΠΕ18.39 - Επισκέπτες υγείας, ΤΕ01.08 - Χημικοί εργαστηρίων, ΤΕ01.10 - Υπάλληλοι γραφείου, ΤΕ01.11 - Υπάλληλοι λογιστηρίου, ΤΕ01.12 – Διακοσμητικής, ΤΕ01.14 - Γραφικών τεχνών, ΤΕ01.19 – Κομμωτικής, ΤΕ01.20 – Αισθητικής, ΤΕ01.25 – Αργυροχρυσοχοΐας, ΤΕ01.26 – Οδοντοτεχνικής, ΤΕ01.29 - Βοηθ.ιατρ. και βιολογ. εργαστηρίων, ΤΕ01.30 - Βοηθοί παιδοκόμοι – βρεφοκόμοι, ΤΕ01.31 - Χειριστές ιατρικών συσκευών,ΔΕ01.01 – ηλεκτροτεχνίτες, ΔΕ01.02 – μηχανοτεχνίτες, ΔΕ01.04 – ηλεκτρονικοί, ΔΕ01.05 – οικοδόμοι, Δε01.08 – ηλεκτροσυγκολλητές, ΔΕ01.10 - τεχνίτες αυτοκινήτων, ΔΕ01.11 - τεχνίτες ψύξεως (ψυκτικοί), ΔΕ01.12 – υδραυλικοί, ΔΕ01.13 – ξυλουργοί, ΔΕ01.14 - κοπτικής-ραπτικής,ΔΕ01.15 – αργυροχρυσοχοΐας, ΔΕ01.16 - τεχνικοί αμαξωμάτων, ΔΕ01.17 – κομμωτικής.
ΠΕ34 – ΙΤΑΛΙΚΗΣ:  ΕΞΑΙΡΕΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ, ΠΕ40 – ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ:  ΕΞΑΙΡΕΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
2.    Το προσωπικό των καταργούμενων ειδικοτήτων τίθεται σε διαθεσιμότητα, από την 22η Ιουλίου 2013, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ.2. της παραγράφου Ζ. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222).
3.    Κατ’ εξαίρεση της προηγούμενης παραγράφου, δεν τίθενται σε διαθεσιμότητα α) υπάλληλος που είναι ανάπηρος σε ποσοστό τουλάχιστον 67%  ή πολύτεκνος κατά την έννοια των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου πρώτου του ν. 1910/1944 (Α’ 229), εφόσον τα τέκνα, που ορίζονται στις προαναφερόμενες διατάξεις του ν. 1910/1944, συνοικούν με αυτόν και ανήκουν στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., όπως ισχύει, β) υπάλληλος του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος ή τέκνο που ανήκει στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., όπως ισχύει και συνοικεί με αυτόν, έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%, γ) υπάλληλος ο οποίος, δυνάμει  νόμου ή δικαστικής αποφάσεως ασκεί  κατ’ αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα τέκνου, που συνοικεί με αυτόν και ανήκει στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., όπως ισχύει, και δ) υπάλληλος  του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος τίθεται   σε διαθεσιμότητα δυνάμει του παρόντος νόμου.
4.    Οι εκπαιδευτικοί του προηγούμενου εδαφίου καθώς και οι κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος εκ των εκπαιδευτικών που τίθενται σε διαθεσιμότητα μετατάσσονται υποχρεωτικά, έως την 22η Ιουλίου 2013, στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία υπάγονται ή στην εγγύτερη αυτής, εντός της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, σε συνιστώμενες με την πράξη μετάταξης προσωποπαγείς θέσεις διοικητικού προσωπικού, της ίδιας κατηγορίας, με ταυτόχρονη κατάργηση ισάριθμων κενών οργανικών θέσεων της αυτής ή ανώτερης κατηγορίας.
ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Οι εξαιρέσεις της περ. 3 και τα μεταπτυχιακά –διδακτορικά μετατάσσονται σε Διεύθυνση με ταυτόχρονη κατάργηση ισάριθμων κενών ή κενούμενων θέσεων (τροπολογία)
5.    Οι εκπαιδευτικοί που τίθενται σε διαθεσιμότητα, μετά το πέρας της περιόδου διαθεσιμότητας και εφόσον λυθεί η υπηρεσιακή τους σχέση κατ’ εξαίρεση της κείμενης νομοθεσίας μπορούν να προσλαμβάνονται κατά προτεραιότητα έναντι των άλλων εκπαιδευτικών ως ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό, για την κάλυψη αναγκών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Μπορούν να προσληφθούν και φέτος 2013-2014 σαν ωρομίσθιοι (τροπολογία).
Η περίοδος διαθεσιμότητας διαρκεί 8 μήνες και οι αποδοχές είναι τ0 75% των κανονικών.
6.    Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού μπορεί να ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα και λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος.
7.    Η περίπτωση 2 της υποπαραγράφου Θ.15. της παραγράφου Θ. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Τα δημόσια Ι.Ε.Κ., ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και υλικοτεχνικής υποδομής, συνιστούν περιφερειακές υπηρεσίες, που αποτελούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες, της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.»
8.    Στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 του ν. 4076/2012 (Α’ 159) η φράση «καταργούνται σταδιακά από το σχολικό έτος 2013-2014.» αντικαθίσταται από τη φράση «καταργούνται σταδιακά από το σχολικό έτος 2014-2015.»
Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 του ν. 4076/2012, λέει:. H περίπτωση α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν. 4027/2011 (Α΄ 233) τροποποιείται ως εξής: «α) Από τα σχολεία της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 2: α) Λύκεια που έχουν ιδρυθεί κατά τις διατάξεις του ν.δ. 695/1970 (Α΄ 221) στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας των οποίων φορείς είναι οι ελληνικές διπλωματικές ή προξενικές αρχές, καταργούνται σταδιακά από το σχολικό έτος 2013−2014. Τα παραπάνω Λύκεια μέχρι την οριστική λήξη της λειτουργίας τους μπορούν να ενισχύονται κατά τις διατάξεις του παρόντος.».
9.    Οι εκκρεμείς μετατάξεις των εκπαιδευτικών σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων, δυνάμει των διατάξεων του ν. 1824/1988 και του ν. 4057/2012 μπορούν να διενεργούνται και σε κλάδο κατώτερης κατηγορίας, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι συναινούν προς αυτό. (τροπολογία)
ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Επειδή οι μετατάξεις θα γίνονται σε κενές ή κενούμενες θέσεις,  αν αυτές αφορούν κατώτερη κατηγορία π.χ. ΤΕ ή ΠΕ θα πρέπει να γίνεται αποδοχή της κατώτερης θέσης. Αλλοιώς….
10.              Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, οι εκπαιδευτικοί των καταργούμενων ειδικοτήτων που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες του Σιβιτανίδειου Κοινωφελούς Ιδρύματος μετατάσσονται υποχρεωτικά έως την 22η Ιουλίου 2013 σε, συνιστώμενες με την πράξη μετάταξης, προσωποπαγείς θέσεις της ίδιας κατηγορίας, με το βαθμό και το Μ.Κ. που κατέχουν, είτε εκπαιδευτικού προσωπικού, είτε διοικητικού προσωπικού στο Ι.Ε.Κ. του Ιδρύματος.
ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Από τη Σιβιτανίδειο δεν μπαίνει κανείς σε διαθεσιμότητα και όλοι πάνε στο ΙΕΚ της σχολής. Γιατί δεν έγινε αντίστοιχη τροπολογία για τους υπόλοιπους στα Δημόσια ΙΕΚ; Μα … τι θα έκαναν τότε τα ιδιωτικά; Αυτό μας προϊδεάζει για το νέο Λύκειο που μας ετοιμάζουν…
11.              Για το σχολικό έτος 2013-2014, ο ποσοτικός προσδιορισμός των κενών θέσεων στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, των υπηρεσιακών αναγκών καθώς και το πλεονάζον εκπαιδευτικό προσωπικό ανά ειδικότητα και Διεύθυνση Εκπαίδευσης, γίνεται με διαπιστωτική πράξη που εκδίδεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, με βάση την επεξεργασία και τον συσχετισμό των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί, με ευθύνη των Διευθυντών Εκπαίδευσης, στο προβλεπόμενο στο άρθρο 7 του ν. 3848/2010 ηλεκτρονικό σύστημα. Με βάση τον ανωτέρω προσδιορισμό, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται ο αριθμός των εκπαιδευτικών, ανά ειδικότητα και Διεύθυνση Εκπαίδευσης, που υποχρεωτικά μετατάσσονται στις οριζόμενες στην ίδια απόφαση κενές ή συνιστώμενες με την πράξη μετάταξης  θέσεις εκπαιδευτικού ή διοικητικού προσωπικού, συναφούς ή μη κλάδου της ίδιας κατηγορίας, με τον βαθμό και το Μ.Κ. που κατέχουν, σε υπηρεσίες ή φορείς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με ταυτόχρονη κατάργηση ισάριθμων κενών ή κενούμενων θέσεων, εφόσον δεν υπάρχουν, οργανικών θέσεων της αυτής ή ανώτερης κατηγορίας. Με την ίδια απόφαση καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να υποβάλλουν σχετική αίτηση προτίμησης……  (ακολουθούν τα κριτήρια και η μοριοδότηση τους)
ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Η προσθήκη αυτή είναι όλα τα «λεφτά». Α) Πρόκειται για μια mini εκδοχή του περίφημου Π.Δ. για τις υποχρεωτικές μεταθέσεις, που τώρα επεκτείνεται και σε μετατάξεις Β) Καταργούνται στη πράξη τα Υπηρεσιακά Συμβούλια που δεν εισηγούνται πλέον τίποτε αλλά όλα γίνονται από το survey και τον υπουργό!! Οι Δ/ντες Εκ/σης απλά έχουν την ευθύνη της σωστής καταχώρισης των στοιχείων.
Συνάδελφοι, η εφαρμογή του άρθρου 82 θα έχει τα εξής αποτελέσματα: Κατακρεουργείται η Δημόσια Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και ένα μεγάλο κομμάτι της, με πολλούς μαθητές,  εκχωρείται στον ιδιωτικό τομέα. Χιλιάδες συνάδελφοι μας οδηγούνται στην ανεργία, και εκατοντάδες άλλοι στα ΕΠΑΛ θα βρεθούν χωρίς ωράριο. Το Σεπτέμβριο χιλιάδες επίσης εκπαιδευτικοί, σε Γυμνάσια και Λύκεια, θα μετακινηθούν βίαια με απλές υπουργικές αποφάσεις σε άλλους νομούς, φορείς και υπηρεσίες. Αν συνυπολογίσουμε και τις ελάχιστες προσλήψεις αναπληρωτών, δομείται ένα εφιαλτικό σενάριο, όπου δεν θα χρειάζεται να καταργηθούν-συγχωνευθούν σχολεία: απλά θα «εξαφανίζονται» οι εκπαιδευτικοί των σχολείων αυτών και οι μαθητές αναγκαστικά θα μετακινούνται σε άλλα!!
Η ακύρωση των μέτρων που έχουν ψηφιστεί και αυτών που σχεδιάζονται να ψηφιστούν, απαιτεί οργάνωση και δράση. Δεν υπάρχουν σωτήρες που θα μας σώσουν, αν οι ίδιοι δεν ορθώσουμε  το ανάστημά μας. Πρέπει οι εκπαιδευτικοί να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και συσπειρωμένοι με τους εργαζόμενους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα να απαντήσουμε άμεσα στην εκθεμελίωση της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. 
Ο Σεπτέμβρης έρχεται, ας μας βρει ενωμένους και αποφασισμένους:
ΝΑ ΑΠΑΛΛΑΓΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΦΙΑΛΤΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΡΧΙΣΟΥΜΕ ΝΑ ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΣΤΕ ΞΑΝΑ!
ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΠΕΡΓΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ!

Δεμερδεσλής Γιώργος

Δεν υπάρχουν σχόλια: